fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Webeezy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder
KvK-nummer: 84085975

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Webeezy en op alle tussen
Webeezy en een opdrachtgever aangegane overeenkomsten, voor zover door partijen niet
uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1. Alle door Webeezy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand
nadat een door Webeezy gedane aanbieding schriftelijk is geaccepteerd. Schriftelijk is per e-mail,
brief of enige andere vorm van communicatie die in het maatschappelijk verkeer als schriftelijk
wordt beschouwd.
2. Webeezy is gerechtigd een aanbieding uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
acceptatie te herroepen.
3. Indien een aanbieding is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze
gegevens blijken onjuist of onvolledig te zijn, of gegevens worden door opdrachtgever later
gewijzigd, is Webeezy gerechtigd de in de aanbieding vermelde prijzen en/of levertermijnen aan
te passen.
4. Alle in de aanbieding en op de website van Webeezy getoonde informatie en voorbeelden zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
5. Voor elektronische communicatie geldt dat het ontbreken van een gewone handtekening niet
afdoet aan de verbindende kracht van een aanbieding en de aanvaarding daarvan.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst en opzegging
1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door opdrachtgever is niet mogelijk.
2. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd in plaats van voor een bepaalde
opdracht, kunnen partijen de overeenkomst met inachtneming van een termijn van twee
maanden tegen het einde van de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Zonder rechtsgeldige
opzegging wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke
overeenkomst te zijn verlengd.

Artikel 4: Prijzen
1. Partijen komen een vaste prijs of een uurtarief overeen.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen voor de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen.
3. Indien Webeezy op verzoek van opdrachtgever buiten de normale werkdagen en
overeengekomen tijdstippen werkzaamheden verricht zal een opslag worden afgesproken.
4. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende kosten, heffingen
en/of rechten, tenzij anders vermeld.
5. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening 
gebrachte uren, is de urenregistratie van Webeezy leidend behoudens tegenbewijs van de zijde
van opdrachtgever.

6. Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd is Webeezy gerechtigd prijzen periodiek aan te passen.
Webeezy zal opdrachtgever hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum schriftelijk
informeren. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde prijswijziging, is hij
gerechtigd de overeenkomst binnen twee weken na de kennisgeving schriftelijk op te zeggen,
tenzij de prijswijziging het gevolg is van (gewijzigde) wet- en regelgeving.

Artikel 7: Verplichtingen Webeezy
1. Webeezy zal zich als een goed dienstverlener gedragen;
2. Webeezy zal zorgvuldig met vertrouwelijke informatie omgaan en zal deze informatie alleen aan
derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of
wanneer wet- en regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak Webeezy daartoe verplicht.
3. Webeezy heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de overeenkomst het recht derden
in te schakelen. Webeezy kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met de afnemer
voortvloeien overdragen aan een derde. Hiertoe is geen toestemming van de afnemer nodig.

Artikel 8: Verplichtingen van opdrachtgever
1. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of documenten dienen
tijdig aan Webeezy ter beschikking te worden gesteld.
2. Alle verstrekte gegevens en/of documenten dienen juist, volledig en rechtmatig verkregen te zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart Webeezy voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist,
onvolledig of onrechtmatig verkregen zijn van de gegevens en/of documenten.
4. Webeezy dient tijdig te worden geïnformeerd over zaken die relevant zijn of kunnen zijn voor de
uitvoering van de opdracht.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Webeezy gerechtigd
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel
aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening en
risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid
1. Webeezy garandeert dat het geleverde voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld.
2. Webeezy is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever of
anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Webeezy.
3. Webeezy is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, winstderving en/of geleden
verlies of enige andere indirecte schade.
4. Geen aanspraak op vergoeding van schade kan worden gemaakt indien die schade is ontstaan
door ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met instructies en adviezen of doordat veranderingen
in geleverde zijn aangebracht, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Webeezy.
5. Indien Webeezy, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
vergoeding nooit hoger zijn dan maximaal de helft van de het bedrag dat in rekening zou worden
gebracht voor het product of de dient waardoor de schade is veroorzaakt. Voor
duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden is de maximale aansprakelijkheid
beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding.
6. Opdrachtgever is gehouden maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van schade.

7. Een verzoek tot schadevergoeding dient te worden gedaan uiterlijk binnen 4 maanden nadat
opdrachtgever bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden
schade.

Artikel 10: Leveringstermijnen
1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Indien Webeezy de
overeengekomen prestatie niet of niet tijdig nakomt, dient Webeezy door opdrachtgever
schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij nog een redelijke termijn wordt gegund om de
leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Webeezy niet in verzuim en geeft
opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Webeezy, niet het recht de overeenkomst
te ontbinden.

Artikel 11: Betaling
1. Webeezy is gerechtigd om vooraf of tussentijds (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere
zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen. Indien Webeezy gegronde redenen heeft
om aan de betaling door of de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen is Webeezy
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever voldoende
zekerheid heeft gesteld.
2. Betaling dient binnen een 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is
opdrachtgever aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,
cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle
maand gerekend.
4. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is Webeezy gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Webeezy gerechtigd na verloop
van één jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit
artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
6. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is Webeezy gerechtigd de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te
ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is
geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
1. Webeezy is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,
voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot het door Webeezy in het kader van de
overeenkomst geleverde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Webeezy garandeert niet dat de geleverde diensten (bijvoorbeeld het plaatsen van stockfoto’s
op een website) geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel
eigendomsrecht van derden.

Artikel 13: Retentierecht
Webeezy is bevoegd de teruggave van alle door opdrachtgever aan hem verstrekte gegevens en
documenten op te schorten, totdat volledige betaling van de opdracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 14: Faillissement en surseance
1. Webeezy is gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, vanaf het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

Artikel 15: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Webeezy is Webeezy gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of
de nakoming van zijn verplichtingen voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle met Webeezy gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Webeezy
is gevestigd.